Danh sách thi 9 tuần cuối Học kỳ 2 (2019-2020) các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Danh sách thi 9 tuần cuối Học kỳ 2 (2019-2020) các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy

15:06 - 16-07-2020

Danh sách thi Nghề giám đốc Khóa 22 ngành Du lịch ngày 22-07-2020 xem tại đây

Danh sách thi Quản lý dự án Khóa 22 ngànH Quản lý ngày 25-07-2020 xem tại đây

Danh sách thi Kỹ năng quản lý Khóa 22 ngành Quản lý ngày 27-07-2020 xem tại đây

  • tags