Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng
Tiếng Việt

Khoa Ngân hàng

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng

15:35 - 16-05-2018

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

1.    Yêu cầu về kiến thức

a. Kiến thức chuyên môn chung của chuyên ngành Tài chính:

- Nắm vững các kiến thức về

Tài chính công và NSNN;Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp;Thuế và Quản lý thuế, Chứng khoán, Thị trường chứng khoán; Bảo hiểm, Quản lý và kinh doanh bảo hiểm; Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế; Kế toán, kiểm toán; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp;Phân tích và đầu tư tài chính; Quản lý tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; Quản lý tài chính trong doanh nghiệp nói chung và tài chính công ty đa quốc gia nói riêng; Pháp luật liên quan tới tài chính, kế toán và thuế trong doanh nghiệp; Quản trị danh mục đầu tư.

b. Kiến thức chuyên sâu

- Nắm vững kiến thức về tài chính trong hoạt động  phân tích và quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả, dự báo và quản lý các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ và ngân hàng nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính khu vực công, các doanh nghiệp trong nền kinh tế, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường tài chính và tài chính quốc tế.

 – Hiểu và biết vận dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn, công tác nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính.

– Biết phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế.

2.    Yêu cầu về kỹ năng

2.1.Kĩ năng cứng::

- Sử dụng toán học, các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng.

- Tự tìm hiểu và chủ động tuân thủ các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng cho công việc.

- Vận dụng và chủ động thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc tài chính đặc thù của công ty đa quốc gia.

- Lập dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp.

- Phân tích, đánh giá dự án đầu tư, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư.

- Lập và phân tích các báo cáo tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính doanh nghiệp

- Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và kiểm soát rủi ro tài chính doanh nghiệp; Phân tích và ra quyết định đầu tư chứng khoán.

- Quản trị danh mục đầu tư.

2.2.  Kỹ năng mềm (nhận thức và hành vi làm việc, học tập, nghiên cứu):

·Có khả năng tiếp cận các khoa học chuyên ngành, nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan ở cấp độ phù hợp với trình độ đào tạo.

· Có khả năng viết và trình bày về một vấn đề khoa học trọn vẹn

·Có khả năng vận dụng quy định luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và ngành đào tạo.

·Có khả năng phân tích định lượng, thống kê thông qua việc ứng dụng các phần mềm phân tích kinh tế lượng, thống kê và, toán.

· Có khả năng ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng tương đương bậc 3/6 theo quy định của Việt Nam.

·Có khả năng làm việc nhóm, quản lý và lãnh đạo thuộc ngành đào tạo.

·Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề toàn diện và khoa học.

·Có khả năng đánh giá và phản biện vấn đề trên cơ sở khoa học với các luận cứ chắc chắn.

· Có năng lực sáng tạo, ứng dụng và phát triển nghề nghiệp

3. Yêu cầu về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức đầy đủ và tuyệt đối tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần trách nhiệm công dân theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT;

- Có trách nhiệm cao với các công việc được giao; luôn có tinh thần cầu thị, xây dựng và thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp; có tư cách, tác phong đáp ứng chuẩn mực của ngành; tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp; có trách nhiệm xã hội tốt đối với tập thể đơn vị và đối với cộng đồng;

- Tinh thần, thái độ phục vụ tận tụy; tôn trọng khách hàng; tuân thủ các quy định về chuyên môn nghiệp vụ; tuân thủ luật pháp và qui định của cơ quan làm việc; có ý thức xây dựng tập thể đơn vị;

- Luôn ý thức và có khả năng tốt trong cập nhật kiến thức để tự nâng cao trình độ chuyên môn; luôn chủ động, sáng tạo trong công tác.

   4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

        Học viên học ngành Tài chính sau khi tốt nghiệp có rất nhiều cơ hội để lựa chọn việc làm:

- Công tác tại khối các cơ quan quản lý : Chuyên viên cơ quan thanh tra giám sát, chuyên viên nghiên cứu, xây dưng chính sách tiền tệ và các chính sách khác về tiền tệ ngân hàng tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam. - Chuyên viên tài chính- ngân hàng: Quản lý tín dụng, Quản lý tài sảnnợ, Quản lý tài chính, Quản lý rủi ro, Quản lý danh mục đầu tư… - Nghiên cứu viên và Giảng viên…

- Công tác tại khối doanh nghiệp: đảm nhiệm vị trí từ chuyên viên trở lên thuộc khối quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước (Sở Giao dịch Chứng khoán; các doanh nghiệp; các ngân hàng; các công ty bảo hiểm; các công ty chứng 3 khoán; các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; các công ty tài chính; công ty thẩm định giá và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác);

  5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

 - Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

  • tags