Phòng Giáo vụ thông báo nhận bằng Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy
Tiếng Việt

Thông báo chung

Phòng Giáo vụ thông báo nhận bằng Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy

16:36 - 15-12-2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
PHÒNG GIÁO VỤ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Thông báo 

Phòng Giáo vụ thông báo nhận bằng Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy


 • Đến hết thời hạn nhận bằng ngày 15/12/2016 vẫn còn một số sinh viên Đại học chính quy và Cao đẳng chính quy đã tốt nghiệp nhưng chưa đến trường lấy bằng tốt nghiệp, Vậy đệ nghị đến trường để lấy bằng tốt nghiệp, ngay, Khi đi mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.
 • Thời hạn trước ngày 31/12/2016
 • Nếu không đến lấy Nhà trường sẽ cho vào lưu giữ lâu dài


    TL/Hiệu Trưởng
  KT Trưởng Phòng Giáo vụ
  Phó Trưởng phòng

  Nguyễn Văn Học

 • tags