Nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Tiếng Việt

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên

02:01 - 15-12-2014

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Song song với nhiệm vụ đào tạo, thì nghiện cứu khoa học và công nghệ là hoạt động quan trọng của trường, của các khoa, các phòng, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, sinh viên trong trường.

Điều 2: Mục đích NCKHCN:

 1. Phục vụ nhiệm vụ đào tạo của trường
 2. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ
 3. Nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên
 4. Góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn quản lý kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
 5. Góp phần phát triển khoa học kinh tế và các khoa học khác liên quan đến các môn học được giảng dạy trong trường.

Điều 3: Phương hướng và phạm vi NCKHCN:

 1. Xây dựng, hoàn chỉnh các chương trình đào tạo và các giáo trình của Trường;
 2. Xây dựng ngân hàng tình huống cho các môn học, biên soạn các loại tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập;
 3. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bộ đề thi;
 4. Xây dựng, hoàn thiện các phương pháp dạy và học tiên tiến
 5. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động NCKHCN trong cán bộ và sinh viên
 6. Giải quyết các vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản lý, phát triển kinh tế do thực tiễn đặt hàng;
 7. Nghiên cứu lý luận thuộc các khoa học liên quan trực tiếp đến các môn học đang giảng dạy trong Trường;
 8. Đề xuất và giải quyết các vấn đề về đào tạo, quản lý, tổ chức, xây dựng và phát triển Trường;
 9. Nghiên cứu các vấn đề khác liên quan tới chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trường.

Điều 4: Trường duyệt đăng ký và nhiệm thu kết quả nghiên cứu các đề tài thuôc cấp trường quản lý.

Trường khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị và cán bộ trong trường đấu thầu, tham gia các đề tài NCKHCN ngoài phạm vi Trường, đặc biệt là các đề tài NCKHCN dựa trên cơ sở hợp đồng, với các doanh nghiệp.

Điều 5: Yêu cầu đối với các đề tài NCKHCN:

 1. Bám sát mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trường; thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, vươn tới trình độ chuyên môn ngày càng cao.
 2. Thời hạn thực hiện một đề tài NCKHCN không quá 2 năm; đối với đề tài nghiên cứu, biên soạn, hoàn chỉnh giáo trình không quá 2 năm. Khuyến khích các đề tài thực hiện trong thời gian ngắn.

Điều 6: Các đề tài NCKHCN đạt kết quả xuất sắc sẽ được trường xét khen thưởng, gửi đi dự thi hoặc đề nghị các tổ chức hữu quan khen thưởng, sử dụng , đăng tải.

Các đề tài NCKHCN có giá trị đối với sản xuất, kinh doanh, quản lý sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để đưa vào ứng dụng thực tế

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SINH VIÊN

Điều 7: Mục đích NCKHCN trong sinh viên là làm cho sinh viên hứng thú với học tập, tập dượt thói quen nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề, biết cách tiến hành NCKHCN

Điều 8: Hoạt động NCKHCN của sinh viên do ban chủ nhiệm các Khoa tổ chức, chỉ đạo phù hợp với các môn các Khoa quản lý.

Viện nghiên cứu Quản lý và kinh doanh cùng hội sinh viên, Đoàn TNCSHCM, Phòng công tác sinh viên vá các đơn vị trong Trường tạo điều kiện giúp đỡ các phong trào NCKHCN của sinh viên thuộc phạm vi cấp trường.

Điều 9: Các đề tài NCKHCN của sinh viên cần bám sát nội dung các môn học, gắn lý thuyết với thực hành, tiếp cận dần với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Điều 10: Tiểu luận, luận văn tốt nghiệp là những hình thức NCKHCN bắt buộc đối với tất cả sinh viên theo quy định của trường.

Ngoài các hình thức NCKHCN bắt buộc nêu trên, các Khoa, các thầy, cô giáo, các lớp sinh viên cần tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức nhiều hình thức NCKHCN hấp dẫn đối với sinh viên…

Đặc biệt cần quan tâm tới các đợt thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thu hút một số sinh viên tham gia nghiên cứu các đề tài của các Khoa và cán bộ. Trong trường hợp tham gia nghiên cứu các đề tài của Khoa và của cán bộ sinh viên cũng được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định đối với các đề tài NCKHCN.

Điều 11: Hằng năm, các khoa chọn một số đề tài NCKHCN xuất sắc nhất của sinh viên thuộc các môn học Khoa quản lý để xét khen thưởng ở cấp khoa hoặc đề nghị Trường, Bộ khen thưởng.

Đề tài được chọn để xét khen thưởng từ cấp trường trở lên cần gửi cho Viện Nghiên cứu Quản lý và Kinh doanh, chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 hằng năm. Kèm theo bản trình bày kết quả nghiên cứu của sinh viên cần có nhận xét, đánh giá của cán bộ hướng dẫn và của Khoa.

Điều 12: Hằng năm trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên nhằm động viên phong trào NCKHCN trong sinh viên. Các Khoa cần tổ chức xét chọn các báo cáo điển hình của sinh viên để tham gia hội nghị.

 • tags
Tin khác