Khoa Kinh tế -Danh sách thi lại và nâng điểm Thống kê học, Kinh tế học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, học kỳ 2 2019-20
Tiếng Việt

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế -Danh sách thi lại và nâng điểm Thống kê học, Kinh tế học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, học kỳ 2 2019-20

17:06 - 15-09-2020

Sinh viên Tải File để xem kỹ các thông tin:

1. Danh sách thi lại và nâng điểm Kinh tế chính trị Mác - Lênin, khóa 24AR, TH, TM, ngày thi 19/09/20, Tải đây

2. Danh sách thi lại và nâng điểm Thống kê học, khóa 23QL, ngày thi 20/09/2020, Tải đây

3. Danh sách thi lại và nâng điểm Kinh tế học Mác - Lênin, khóa 23LK, ngày thi 20/09/2020, Tải đây

  • tags