V/v tổ chức thi học lại cho sinh viên nợ điểm môn GDTC
Tiếng Việt

Khoa GDTC

V/v tổ chức thi học lại cho sinh viên nợ điểm môn GDTC

00:18 - 15-05-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Từ sơn, ngày 14 tháng 05  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi học lại cho sinh viên nợ điểm môn GDTC 

         Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Phòng Quản lý Đào tạo về số lượng sinh viên đăng ký học lại khi chưa qua môn GDTC, căn cứ vào số lượng sinh viên nộp phiếu đăng ký tại Khoa.

* Thời gian tổ chức thi lại; 8h Chủ nhật ngày 19/ 5/ 2019

  Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô – Từ sơn – Bắc ninh

* Yêu cầu:

- Khi đi thi lại SV phải có; Thẻ SV hoặc CMTND, mặc đúng trang phục, dụng cụ thể thao theo qui định.

- Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô liên hệ với cô Huyền: 0166.260.3883.                                                                              

               Nơi gửi:         

- Phòng  QLĐT  (để b/c)

- Phòng Công tác SV                                                                         CHỦ NHIỆM KHOA

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Khám đa Khoa                                                                                  ( đã ký)

- Khoa Đại học Liên thông                                                                     

- Trung tâm Truyền thông 
- Lưu VP Khoa GDTC                                                                   ThS. Nghiêm Xuân Thúc
                                                                                                                          

 

  • tags