Thông báo v/v Tổ chức thi lại Kì I năm học 2019 - 2020 cho Sinh viên còn nợ điểm bộ môn GDTC
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo v/v Tổ chức thi lại Kì I năm học 2019 - 2020 cho Sinh viên còn nợ điểm bộ môn GDTC

07:44 - 14-05-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại kì 1 năm học 2019 - 2020 còn nợ điểm môn học GDTC

 

        Căn cứ vào tình hình thực tế, sau thời gian nghỉ dịch Covid – 19 đến nay các em sinh viên đã quay trở lại học tập bình thường. Khoa Giáo dục thể chất tổ chức thi lại cho những sinh viên học môn GDTC của kỳ 1 năm học 2019 – 2020 còn chưa đạt môn;

 1. Sinh viên thi lại lần II

-  Thời gian nộp phiếu: Thứ 2 ngày 18/ 05/ 2020 đến hết thứ 7 ngày 23/ 05/ 2020

 Nộp phiếu trong giờ hành chính;

- Thời gian tổ chức thi lại: 8h Chủ nhật ngày 31/ 05/ 2020;

  Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô – Từ sơn – Bắc Ninh.

2. Yêu cầu:

- S/V mua phiếu thi lại tại Phòng Tài chính kế toán ( trong phiếu phải ghi rõ: Họ tên, MSV, lớp và nội dung còn nợ điểm). Phiếu mua phải nộp theo đúng thời gian qui định;

- S/V mua phiếu cá nhân hoặc tập trung theo lớp và cử đại diện nộp phiếu đăng ký tại: Cơ sở 2 - Đền đô - Từ sơn – Bắc ninh để đăng ký, SV thắc mắc về điểm môn học liên hệ với cô Vân trợ lý khoa theo sđt; 0904.321.077 ( 0988.514.111).

- Trang phục và dụng cụ theo qui định chung của môn học;

- Sinh viên có kế hoạch tự ôn tập để thi lại đạt kết quả tốt;

- Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô vào những ngày thi liên hệ với cô Huyền tổ vận chuyển SĐT; 0362.603.883.                                                                             

               Nơi gửi:                                                                                        CHỦ NHIỆM KHOA

- Phòng  Quản lý Đào tạo  (để b/c)

- Phòng Công tác SV                           Để                                    

- Phòng Tài chính kế toán                 phối hợp                                   ( đã ký)

- Trung tâm truyền thông               

- Lưu VP Khoa GDTC                                                               ThS. Nghiêm Xuân Thúc
  • tags