Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm - Đợt 1, năm 2017
Tiếng Việt

Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm - Đợt 1, năm 2017

15:29 - 13-02-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 2017

 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm
Đợt I - năm 2017

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học xây dựng cho năm 2017, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I - năm 2017, với 02 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin, Mã số: 60.48.02.01
- Kỹ thuật phần mềm, Mã số: 60.48.01.03

1. MỤC TIÊU VÀ VỊ TRÍ SAU KHI TỐT NGHIỆP

1.1 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (CNTT) và Kỹ thuật phần mềm (KTPM) nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành; tăng cường kiến thức liên ngành giữa ngành CNTT, KTPM và các ngành khác; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học nhất định về ngành CNTT, KTPM và kỹ năng vận dụng kiến thức để nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành.

Để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có khả năng chuyên môn cao trong lĩnh vực CNTT, KTPM, mục tiêu của chương trình đào tạo cao học ngành là đào tạo các thạc sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức tổng quan và phương pháp nghiên cứu về ngành; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện, và nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tiễn mang tính phổ biến hoặc chuyên sâu; có khả năng truyền thụ kiến thức.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ:
- Làm việc tại doanh nghiệp (CTO, CIO, CEO, Senior Engineer,...);
- Nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
- Có khả năng xây dựng kế hoạch, lập dự án, tổ chức, điều hành và quản lí các dự án công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
- Có khả năng đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
- Giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành CNTT;
- Có khả năng phát triển nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

Trong đó:
- Ngành Công nghệ thông tin: 50
- Ngành Kỹ thuật phần mềm: 50

2.2. Hình thức đào tạo: Theo hình thức chính quy.

2.3. Thời gian đào tạo: 02 năm.

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

3.1. Về văn bằng:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

a) Đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi) và thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ). Thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

b) Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành - chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường Đại học, các Học viện:

- Thời gian tốt nghiệp dưới 5 năm, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 2 môn (do các Phân khoa SĐH chuyên ngành lựa chọn).

- Thời gian tốt nghiệp trên 5 năm phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn (do các Phân khoa SĐH chuyên ngành lựa chọn).

c) Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành - chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức): Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng Công nghệ Thông tin & Toán tin, thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 ĐVHT).

d) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác, thí sinh phải học chuyển đổi 9 môn để thi vào ngành Quản trị Kinh doanh.

e) Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm đúng ngành (hoặc ngành gần) loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp. Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường.

4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

4.1. Các môn thi tuyển:

a) Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180'), gồm có:

- Đối với ngành Công nghệ thông tin: Môn thi - Quản trị cơ sở dữ liệu.

- Đối với ngành Kỹ thuật phần mềm: Môn thi - Lập trình hướng đối tượng.

b) Môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở (theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180').

c) Môn Tiếng Anh (trình độ A2 - Thời gian làm bài 120').

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương - Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4.2. Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở; Môn tiếng Anh đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác Lê Nin/ Lập trình cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự:

·         Thí sinh là nữ.

·         Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở; Tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

5. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

5.1. Hồ sơ: Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại Viện đào tạo Sau đại học; Trung tâm Truyền thông của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ ngày 05/01/2017 đến ngày 05/04/2017.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 05/01/2017 đến ngày 05/04/2017.

- Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào các ngày 05/01/2017 và 05/03/2017.

5.3. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Trung tâm Truyền Thông - Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Phòng A1.12Y - Sảnh nhà A).

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 0422.153.214/ 0988 625 846

  • tags