Thông báo về việc tổ chức thi lại kì 1 năm học 2019 - 2020 còn nợ điểm môn học GDTC
Tiếng Việt

Khoa GDTC

Thông báo về việc tổ chức thi lại kì 1 năm học 2019 - 2020 còn nợ điểm môn học GDTC

14:43 - 13-01-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

  

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại kì 1 năm học 2019 - 2020 còn nợ điểm môn học GDTC

 

         Khoa Giáo dục thể chất tổ chức thi lại cho những sinh viên học môn GDTC của kỳ 1 năm học 2019 – 2020 còn chưa đạt môn;

 1. Sinh viên thi lại lần II

-  Thời gian nộp phiếu: Thứ 6 ngày 07/ 02/ 2020 đến hết thứ 5 ngày 13/02/ 2020

 Nộp phiếu trong giờ hành chính;

- Thời gian tổ chức thi lại: 8h Chủ nhật ngày 16/02/ 2020;

  Địa điểm thi: Khoa Giáo dục thể chất cơ sở II Đền đô – Từ sơn – Bắc Ninh.

2. Yêu cầu:

- S/V mua phiếu thi lại tại Phòng Tài chính kế toán ( trong phiếu phải ghi rõ: Họ tên, MSV, lớp và nội dung còn nợ điểm). Phiếu mua phải nộp theo đúng thời gian qui định;

- S/V mua phiếu cá nhân hoặc tập trung theo lớp và cử đại diện nộp phiếu đăng ký tại: Cơ sở 2 - Đền đô - Từ sơn – Bắc ninh để đăng ký, SV thắc mắc về điểm môn học liên hệ với cô Vân trợ lý khoa theo sđt; 0904.321.077 ( 0988.514.111).

- Trang phục và dụng cụ theo qui định chung của môn học;

- Sinh viên có kế hoạch tự ôn tập để thi lại đạt kết quả tốt;

- Sinh viên có nhu cầu đi lại bằng ô tô vào những ngày thi liên hệ với cô Huyền tổ vận chuyển SĐT; 0362.603.883.                                                                            

               Nơi gửi:                                                                                                                     CHỦ NHIỆM KHOA

- Phòng  Quản lý Đào tạo  (để b/c)

- Phòng Công tác SV                     Để                                     ( đã ký )

- Phòng Tài chính kế toán              phối hợp                             

- Lưu VP Khoa GDTC                                               ThS. Nghiêm Xuân Thúc                                         

                                 

       

  • tags