Dự thảo Quy chế "ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NHIỆM KỲ (2020 – 2025)"
Tiếng Việt

Hoạt động Cổ đông

Dự thảo Quy chế "ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NHIỆM KỲ (2020 – 2025)"

15:39 - 12-08-2020

 

 

Kính gửi:    - Thành viên Hội đồng Quản trị;

- Thành viên Ban Kiểm soát.

 

1.    Theo kế hoạch và lịch trình tiến tới Đại hội đồng cổ đông (thông báo số 1777/TB-BGH ngày 01/8/2020 của Hội đồng Quản trị), ngày 5/8/2020 Tiểu ban Nhân sự cùng ông Lại Việt Hùng trao đổi nội dung Quy chế để báo cáo Ban Giám hiệu họp vào ngày 10/8/2020. Do ông Lại Việt Hùng bận không đến họp nên Ban Giám hiệu chưa thảo luận Dự thảo Quy chế do ông Lại Việt Hùng dự thảo.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của 29 thành viên Hội đồng Quản trị, ông Lại Việt Hùng dự thảo Quy chế (dự thảo 2). Xin gửi để các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nghiên cứu bản dự thảo Quy chế này.

2.    Thời gian Họp Hội đồng Quản trị dự kiến vào Thứ Sáu, ngày 21/8/2020./.

 

 

 

Dự thảo lần 2

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI NHIỆM KỲ (2020 – 2025)

 

Người dự thảo: Lại Việt Hùng sinh năm 1950; Số CMND: 010033717

Địa chỉ: 57A ngõ 445 Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội                                      

Điện thoại: 098.2880288

 

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Quy chế này dược sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, và bầu thành viên Hội đồng trường (HĐT), Ban kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học KD&CN Hà Nội) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành.

          2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư sở hữu, nắm giữ cổ phần của Trường Đại học KD&CN Hà Nội hoặc những người được ủy quyền.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các NĐT, đại diện theo ủy quyền tham dự Hội nghị các nhà đầu tư (HNCNĐT) lần thứ …. Trường Đại học KD&CN Hà Nội:

          1. Mỗi NĐT, đại diện theo ủy quyền đến tham dự HNCNĐT đều được nhận một phiếu Bầu cử HĐT và một phiếu bầu cử BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà NĐT, đại diện theo ủy quyền của NĐT đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

          2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

 

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐT, BKS NHIỆM KỲ

(2020 – 2025)

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Trường

1. Số lượng thành viên HĐT được bầu tại HNCNĐT lần ……là………thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐT là 05 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐT: Thành viên HĐT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐT theo quy định tại Điều 17 Giáo dục đại học, năm 2018 và Quy chế này cụ thể như sau:

- Theo nguyên tắc “đối vốn” (NĐ 99)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Trường theo quy định tại Luật Giáo dục Đại học và pháp luật liên quan;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý trường đại học.

- Thành viên HĐT không đồng thời là thành viên HĐT, hoặc nắm các chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo khác.

- Thành viên HĐT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Hiệu trưởng, hiệu phó, Chủ tịch HĐT và người quản lý của trường; không được là người có liên quan của người quản lý, người có quyền bổ nhiệm người quản lý của Trường Đại học KD&CN Hà Nội.

- Thành viên HĐT phải là những người không bị khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo hoặc có đơn khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo nhưng đã được giải quyết ổn thỏa, minh bạch.

- Có nhiều công lao đóng góp về tài chính, công sức trí tuệ cho quá trình hình thành và phát triển của trường.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng trường:

Đề cử: NĐT, hoặc nhóm NĐT, có quyền biểu quyết được đề cử một hay một số ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham gia HĐT.

Ứng cử: NĐT có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐT, nếu có đủ tiêu chuẩn để tham gia HĐT.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

          1. Số lượng thành viên BKS được bầu tại HNCNĐT lần ….là …..thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế

          2. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐT, Hiệu trưởng và những người quản lý trường đại học;

- Không được giữ các chức vụ quản lý nhà trường hoặc làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của nhà trường; không nhất thiết phải là NĐT hoặc người lao động của trường;

- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Trường Đại học KD&CN Hà Nội trong 03 năm liền trước đó.

- Thành viên BKS phải là những người không bị khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo hoặc có đơn khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo nhưng đã được giải quyết ổn thỏa, minh bạch.

3. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật

          Đề cử: NĐT hoặc nhóm NĐT, có quyền biểu quyết được đề cử một hay một số ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham gia BKS.

          Ứng cử: Ứng cử: NĐT có quyền tự ứng cử làm thành viên BKS, nếu có đủ tiêu chuẩn để tham gia BKS.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐT, BKS.

          1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐT, BKS gồm:

           a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐT, BKS (01 bản gốc, theo mẫu); Biên bản họp nhóm NĐT;

          b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo mẫu);

          c) Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;

          d) Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

          e) Các văn bản chứng minh ứng cử viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

          2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐT, BKS phải gửi về Ban tổ chức HNCNĐT lần thứ ….. Trường Đại học KD&CN Hà Nội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra đại hội  theo địa chỉ đã ghi trên thư mời họp.

          Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.

          3. Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên HĐT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025 báo cáo HNCNĐT lần thứ nhất Trường Đại học KD&CN Hà Nội  trước khi tiến hành bầu cử.

 

CHƯƠNG III

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020- 2025

Điều 6. Phương thức bầu cử

          1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐT, thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

          2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐT, BKS. Cụ thể như sau:

          Bầu thành viên HĐT

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (nhân) X Số thành viên được bầu của HĐT

          Bầu Kiểm soát viên

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) nhân) X Số thành viên được bầu của BKS

          3. NĐT có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

          4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một NĐT không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của NĐT đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu

          1. Phiếu bầu:

           - Phiếu bầu do Ban Tổ chức HNCNĐT phát hành, trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có dấu treo của Trường, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

          - Mỗi đại biểu tham dự đại hội sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu HĐT và một (01) Phiếu bầu BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

           2. Cách ghi phiếu bầu

          Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

          - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

           - Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

          - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

          - Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

          - Nếu không bầu cho ứng cử viên, NĐT/đại diện ủy quyền của NĐT điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

          - Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu"

          - Khi đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ

          - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

          3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

          Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

          - Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của trường, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

          - Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được HNCNĐT thông qua

          - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của NĐTđó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu)

          Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

          - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của trường, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu

          - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

          - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì

          - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu

          - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu

          - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu

          - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào

          - Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu

          - Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

          1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

          2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các NĐT.

          3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

          4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

          1. Đối với thành viên HĐT: Người trúng cử thành viên HĐT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà HNCNĐT đã biểu quyết.

          2. Đối với Kiểm soát viên của BKS: Người trúng cử Kiểm soát viên của BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà HNCNĐT đã biểu quyết.

          3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đaị diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là NĐT của Nhà trường thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

          1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

          2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

          a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

          b) Thành phần Ban kiểm phiếu;

          c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

          d) Tổng số NĐT có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại HNCNĐT, tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách các NĐT tham gia bầu cử;

          e) Kết quả bầu cử;

          f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

          3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước HNCNĐT và được ghi nhận vào Nghị quyết của HNCNĐT.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

          1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa HNCNĐT giải quyết.

          2. Mỗi NĐT đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Giáo dục đại học, luật Doanh nghiệp và Điều lệ Nhà trường.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 4 chương, 12 điều, 02 Phụ lục được ĐHCNĐT lần thứ ……. Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông qua ngày ..... tháng ...... năm 2020 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

 

TM. HỘI NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ                                                               

                                                                                              CHỦ TỌA

 

Ghi chú:

-       Phụ lục 1 “Tiêu chuẩn cụ thể thành viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường.

-       Phụ lục 2: Hướng dẫn bầu Hội đồng Trường và Ban Kiểm soát do Ban Bầu cử hướng dẫn.


-        

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CÁC THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH HĐT

         Ngoài các tiêu chuẩn chung theo quy định trong Luật Giáo dục và các Luật có liên quan, các thành viên tham gia bầu vào trong HĐT và Chủ tịch HĐT, còn có các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH VIÊN

1. Đóng góp, nắm giữ lớn về vốn, thời gian tham gia xây dựng trường dài (tính từ ngày thành lập trường tới nay; số cổ phần sở hữu, nắm giữ và thời gian tính bằng năm).

2. Có quá trình tham gia các cấp quản lý, điều hành hoạt động của trường qua các tổ chức như: HĐQT, BKS, BGH, các phòng, ban, khoa….

3. Có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên;

4. Có tâm huyết với ngành nghề giáo dục, có kinh nghiệm quản trị, quản lý Giáo dục đào tạo; Có nhiều công lao đóng góp bằng vật chất và tinh thần;

5. Có tinh thần chống tiêu cực, coi trọng đoàn kết, quan tâm hài hòa lợi ích Nhà trường và các cổ đông;

6. Đại diện cho các lĩnh vực trong và ngoài trường.

II. CHỦ TỊCH

          1. Là thành viên HĐT.

          2. Có đủ các tiêu chuẩn trên một cách hài hòa

          3. Có tinh thần đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, tuân thủ pháp luật

          4. Gương mẫu, được quần chúng tin cậy ủy thác, đoàn kết, coi trọng lợi ích của Trường và Nhà đấu tư.

         5. Có nhiều công lao đóng góp vật chất và tinh thần đối với nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • tags