Thông báo Kế hoạch tổ chức thi lại các học phần đã thi đi trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 và 02 môn điều kiện tốt nghiệp Khoá 22
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo