Khoa NH: DS thi lại, nâng điểm các môn học kỳ I (2019 - 2020) Khoá 22 (Ngân hàng, Kế toán, Tài chính)
Tiếng Việt

Khoa Ngân hàng

Khoa NH: DS thi lại, nâng điểm các môn học kỳ I (2019 - 2020) Khoá 22 (Ngân hàng, Kế toán, Tài chính)

08:35 - 11-06-2020


SV tải xem DS thi tại đây

Lịch thi lại, nâng điểm các môn:

1. NHTM - 14/06/2020 - K22.Ngân hàng

2. TTQT&TTQT - 14/06/2020 - K22.Du lịch

3. NVNH-KTNH - 17/06/2020 - K22.Kế toán

4. NHTM - 19/06/2020 - K22.Tài chính

5. Nguồn vốn NHTM - 20/06/2020 - K22.Ngân hàng

6. NHTM - 21/06/2020 - K22TS.Tài chính

  • tags