Danh sách thi lại, thi nâng điểm các học phần 9 tuần cuối Học kỳ 1 và 9 tuần đầu Học kỳ 2 (2019-2020) do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Danh sách thi lại, thi nâng điểm các học phần 9 tuần cuối Học kỳ 1 và 9 tuần đầu Học kỳ 2 (2019-2020) do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy

13:25 - 11-06-2020

Danh sách thi Chiến lược kinh doanh ngày 14-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Văn hóa doanh nghiệp ngày 14-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Quản lý dự án Khóa 22 ngành Tài chính ngày 14-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Tâm lý kinh doanh ngày 17-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Khoa học quản lý Khóa 23 ngành Thương mại, Ngân hàng, Quản lý nhà nước ngày 17-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Tổ chức quản lý Khóa 23 ngày 18-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Khoa học quản lý Khóa 23 ngành Kế toán ngày 18-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Quản lý nhân lực Khóa 23 ngành Du lịch ngày 18-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Khoa học quản lý Khóa 23 ngành Quản lý kinh doanh ngày 19-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Khoa học quản lý Khóa 23 ngành Tài chính ngày 20-06-2020 xem tại đây

Danh sách thi Quản lý nhân lực Khóa 22 ngành Quản lý ngày 21-06-2020 xem tại đây

  • tags