KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 22 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 22 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

10:36 - 11-03-2021

Khoa Kế toán thu báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 1) sinh viên đại học Khóa 22 ngành Kế toán Kiểm toán từ ngày 19/03/2021 đến 20/03/2021.

Thời gian:

        Sáng từ 08h00 đến 11h00

        Chiều từ 13h30 đến 16h00'

Địa điểm: Phòng A501 - VPK Kế toán

Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp có chữ ký (Bản gốc) của Giáo viên hướng dẫn, đã được Công ty thực tập nhận xét và xác nhận đã tham gia thực tập tại công ty đó.


  • tags