Thông báo v/v Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên, Sinh viên, Học viên thực hiện Khai báo Y tế theo quy định
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo v/v Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên, Sinh viên, Học viên thực hiện Khai báo Y tế theo quy định

10:58 - 11-03-2020


* MẪU TỜ KHAI Y TẾ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN, SINH VIÊN, HỌC VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI:  • tags