Quyết định ban hành đào tạo theo học chế tín chỉ
Tiếng Việt

Khoa Quản lý nhà nước

Quyết định ban hành đào tạo theo học chế tín chỉ

00:00 - 10-12-2014
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Số: 703 /QĐ-BGH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội,  ngày 29 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Ban hành “Kế hoạch triển khai học chế tín chỉ”

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 405/TTg ngày 15 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và Quyết định số 750/QD-TTg Ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội thành trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường do Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII ngày 17 tháng 7 năm 2005 và Đại hội đồng cổ đông lần thứ VIII ngày 15 tháng 7 năm 2006 thông qua;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ đề nghị của Phòng Giáo vụ đã được Hội nghị Ban Giám hiệu mở rộng ngày 26/5/2009 nhất trí thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.        Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai học chế tín chỉ”.

Kế hoạch này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy bắt đầu từ Khoá 14 trở đi.

Điều 2.        Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3.        Các Ông Chủ nhiệm Khoa và Bộ môn trực thuộc, Thù trưởng các Phòng, Ban và đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều3;

BanGiám hiu;

- Lưu: VP, P.GV. P. KH.

  • tags