Danh sách thi lại, thi nâng điểm các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy- Cuối Học kỳ 1 (2019-2020) Khóa 21
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Danh sách thi lại, thi nâng điểm các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy- Cuối Học kỳ 1 (2019-2020) Khóa 21

10:55 - 10-05-2020

Danh sách thi Quản lý dự án ngày 12-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Định mức kinh tế kỹ thuật ngày 13-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi lại Quan hệ lao động ngày 13-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Kế hoạch hóa lao động ngày 15-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Quản lý tác nghiệp ngày 16-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Tổ chức lao động ngày 16-05-2020 xem tại đây

  • tags