Danh sách thi kết thúc học phần HA7-K22 ngành TC, NH ngày 13/12/2019
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Anh B