Danh sách thi các môn khoa Triết học & KHXH cuối HK1 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa Triết & KHXH

Danh sách thi các môn khoa Triết học & KHXH cuối HK1 2019-2020

09:13 - 09-12-2019

- sv xem ds thi môn TTHCM ngày 10/12/2019 (Từ sơn và Vĩnh Tuy)  tại đây

- DS thi môn TTHCM ngày 12/12/2019 (Từ sơn và Vĩnh Tuy) Tại đây

- DS thi môn ĐLCM ngày 13/12 (VĨnh Tuy k21 và Từ sơn K23) Tại đây

- DS thi môn Triết học K24 ngày 15/12/2019:

+ ds ngành LK, DD, XD, TN, DG, AR, QK tại đây

+ ds ngành TM tại đây

+ ds ngành NH tại đây

+ ds Từ Sơn tại đây

- DS thi môn TTHCM K24 ngành DL, QN ngày 16/12/2019 tại đây

- DS thi môn Chủ nghĩa XHKH ngành TM, DL, XD k24 ngày 18/12/2019 Tại đây

- DS thi môn triết học ngành QL  ngày 20/12/2019 Tại đây

- DS thi môn KNGT ngành KT ngày 20/12/2019 Tại đây

- DS thi môn ĐLCM K23 ngày 20/12/2019 Tại đây

- DS thi môn TTHCM K24 ngành DK, LK ngày 22/12/2019 Tại đây

- DS thi môn TTHCM K24 ngành TH ngày 22/12/2019 Tại đây

- DS thi môn Triết học K24 ngành TC ngày 21/12/2019 Tại đây

- DS thi môn KNGT K24 ngày 27/12/2019 (có từ sơn) Tại đây

- DS thi môn Triết học K24 ngành KT ngày 22/12/2019 Tại đây

- DS thi môn Triết học K23 ngành TA ngày 22/12/2019 Tại đây

- DS thi môn Triết học K24 ngành QN ngày 22/12/2019 tại đây

- DS thi môn Triết học K24 ngành YK ngày 22/12/2019 tại đây

- DS thi môn Triết k24 Từ sơn ngày 22/12/2019 tại đây

- DS thi môn Lịch sử Đảng K24 Từ sơn ngày 25/12/2019 Tại đây

- DS thi môn Lịch sử Đảng ngày 25/12/2019 ngành TH Tại đây, ngành QL Tại đây

  • tags
Tin khác