Quyết định 1055-QĐ-BGH.ĐT vv ban hành Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

Quyết định 1055-QĐ-BGH.ĐT vv ban hành Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

12:58 - 06-01-2020

Quyết định 1055-QĐ-BGH.ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2019 tại đây

Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại đây