Danh sách thi 9 tuần đầu học kỳ 2 (2019-2020) các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Danh sách thi 9 tuần đầu học kỳ 2 (2019-2020) các học phần do Khoa Quản lý kinh doanh giảng dạy

13:52 - 05-05-2020

Danh sách thi Quản lý nhân lực ngày 07-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Chiến lược kinh doanh ngày 11 và 12-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Văn hóa doanh nghiệp ngày 11-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Khoa học quản lý Khóa 23 ngành Tài chính, Kế toán ngày 11 và 12-05-2020 xem tại đây

Danh sách thi Tổ chức quản lý Khóa 23 ngành Quản lý ngày 12 và 13-05-2020 xem tại đây

  • tags