Các môn thi liên thông đủ 36 tháng của các ngành: Kế toán, TCNH, QLKD, CNTT
Tiếng Việt

Đại học liên thông

Các môn thi liên thông đủ 36 tháng của các ngành: Kế toán, TCNH, QLKD, CNTT

10:45 - 05-01-2015

- CĐ-ĐH, TCCN-ĐH thi môn chung: Kinh tế Mác-lênin (90 phút - trắc nghiệm giấy)

* Hệ CĐ-ĐH:

- Ngành Kế toán: Thi môn Kế toán Doanh nghiệp (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành TCNH: Thi môn Tài chính Doanh nghiệp (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành QLKD: Thi môn Khoa học Quản lý (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành CNTT: Thi môn Lập trình C++ (90 phút - trắc nghiệm giấy)

* Hệ TCCN-ĐH:

- Ngành Kế toán:

+ Thi môn Kế toán Doanh nghiệp (90 phút - trắc nghiệm giấy).

+ Thi môn Nghiệp vụ kế toán (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành TCNH:

+ Thi môn Tài chính Doanh nghiệp (90 phút - trắc nghiệm giấy).

+ Thi môn Tổ chức bộ máy quản lý (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành QLKD:

+ Thi môn Khoa học Quản lý (90 phút - trắc nghiệm giấy).

+ Thi môn Tổ chức bộ máy quản lý (90 phút - trắc nghiệm giấy)

- Ngành CNTT:

+ Thi môn Lập trình Pascal (90 phút - trắc nghiệm giấy).

+ Thi môn Quản trị cơ sở dữ liệu (90 phút - trắc nghiệm giấy) 

  • tags