QUYẾT ĐỊNH CHO SINH VIÊN THÔI HỌC (SV các khóa 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15 đại học liên thông - Các ngành Kế toán, TC-NH, QLKD, CNTT, Luật KT )
Tiếng Việt

Thông báo chung

QUYẾT ĐỊNH CHO SINH VIÊN THÔI HỌC (SV các khóa 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15 đại học liên thông - Các ngành Kế toán, TC-NH, QLKD, CNTT, Luật KT )

15:30 - 03-07-2020

Danh sách sinh viên khóa 09 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

Danh sách sinh viên khóa 10 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

Danh sách sinh viên khóa 11 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

Danh sách sinh viên khóa 12 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

Danh sách sinh viên khóa 13 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

     Danh sách sinh viên khóa 14 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

     Danh sách sinh viên khóa 15 hệ đại học liên thông bị cho thôi học: Tại đây

 

  • tags