Danh sách thi lại + nâng điểm 8 tuần cuối (ngành Luật) học kỳ 2 năm học 2018-2019
Tiếng Việt

Khoa Luật kinh tế