Khoa Kinh tế - Kết quả thi tự luận các môn học kỳ 1, năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế - Kết quả thi tự luận các môn học kỳ 1, năm học 2019-2020

16:57 - 03-01-2020

Sinh viên Tải File để xem kỹ các thông tin:

Kết quả thi môn Quản lý Nhà nước vể kinh tế, ngày 13-12-2019, Khóa 22 ngành QN. Tải file tại đây:

Kết quả thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, ngày 19-12-2019, Khóa 24TS- DD, DK, TR, Tải file tại đây:

Kết quả thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chiều ngày 19-12-2019, Khóa 24 ngành DL, DG, Tải file tại đây:

Kết quả thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Sáng ngày 19-12-2019, Khóa 24TS- DD, DK, TR,XD, QK Tải file tại đây:  • tags