Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
Tiếng Việt

Khoa Môi trường

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

15:55 - 02-12-2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

Tên ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức rèn luyện thể chất và quốc phòng – an ninh, chuẩn tiếng anh theo quy định hiện hành; người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Yêu cầu về kiến thức:

- Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm, gồm: 155 tín chỉ (TC).

- Nắm vững kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ môi trường về xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý ô nhiễm không khí trong các doanh nghiệp sản xuất trước khi xả thải vào môi trường.

- Biết cách tổ chức và vận hành các hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy ở khu công nghiệp, kiểm soát, xử lý ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí (Đánh giá được mức độ ô nhiễm, đưa ra giải pháp, tham gia trực tiếp vào quá trình xử lý hoặc quản lý ô nhiễm).

- Biết cách tổ chức và thực hiện tất cả các khâu trong công tác quan trắc môi trường, bao gồm: thu thập, lấy mẫu môi trường, bảo quản mẫu, tiến hành các phép phân tích mẫu theo đúng trình tự, quy trình và quy chuẩn. Phân tích, xử lý và diễn giải các số liệu thu được một cách khoa học, đúng quy định.

- Biết cách tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ kĩ thuật môi trường.

- Biết thực hiện công tác tư vấn chuyên môn trong xử lý môi trường, tư vấn đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường cho các công trình và dự án đầu tư.

- Hiểu rõ về việc khảo sát, thiết kế, lắp đặt xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý ô nhiễm không khí cho các doanh nghiệp; thiết kế bãi chôn lấp rác thải theo đúng quy định.

- Đạt trình độ B1 ngoại ngữ tiếng Anh và đạt trình độ B tin học; có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

2.1. Kỹ năng cứng:

- Có khả năng điều tra, khảo sát, đánh giá ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh lao động và sức khoẻ cộng đồng; quy hoạch, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.

- Có khả năng vận dụng tư duy từ các kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành vào các hoạt động chuyên môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

- Có khả năng độc lập nghiên cứu, truyền đạt các ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

- Có khả năng khảo sát, thiết kế xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý ô nhiễm không khí.

- Có năng lực giám sát, quản lý và đánh giá tác động môi truờng cho các công trình và dự án đầu tư.

2.2. Kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm: có khả năng tham gia tích cực, có hiệu quả, đúng chức năng trong các nhóm dự án triển khai về Môi trường, năng động sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, viết và trình bày các báo cáo sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

- Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Có khả năng quản lý dự án về môi trường, quản lý thời gian và điều hành công việc hiệu quả.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ kỹ thuật môi trường, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khách nhau. Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Có năng lực lập nhóm làm việc, lập kế hoạch, lập điều phối, phát huy trí tuệ từng cá nhân và tập thể trong thực hiện các đồ án, dự án trong lĩnh vực môi trường.

- Có khả năng đưa ra được những kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt công nghệ và kỹ thuật.

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

4. Yêu cầu về thái độ:

- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó nắm vững và thực hiện tốt quy định liên quan đến lĩnh vực Môi trường.

- Có hiểu biết về Luật Môi trường.

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần làm việc tập thể và tác phong chuyên nghiệp.

- Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ, luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

- Có thói quen thường xuyên cập nhật tri thức mới thông qua việc đọc và tìm hiểu thông tin trên mạng.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp sản xuất như: Mì chính, sữa, thực phẩm, thịt, cơ khí, hóa chất, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giấy, dệt, thép…

- Làm việc tại tất cả các doanh nghiệp môi trường như: Nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý chất thải rắn, lò thiêu đốt chất thải rắn nguy hại…

- Làm công tác tư vấn môi trường, đánh giá tác động môi trường cho các doanh nghiệp và cho các dự án kinh tế.

- Làm công tác thanh tra, giám sát môi trường tại các Phòng Tài nguyên và Môi trường; các Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Làm Cảnh sát Môi trường của Bộ Công an.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường của khoa Môi trường – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn và dài hạn để nâng cao cập nhật kiến thức.

- Đủ trình độ học sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại các trường trong và ngoài nước.

KHOA MÔI TRƯỜNG

  • tags