Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015
Tiếng Việt

Bộ GD&ĐT

Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

14:11 - 02-03-2015

Sinh viên tải QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2015

PHỤ LỤC

QUY CHẾ TUYỂN SINH
(Kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đề án tuyển sinh của trường bao gồm các nội dung chính sau:

1. Đối tượng tuyển sinh;

2. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển);

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

4. Tổ chức tuyển sinh;

5. Lệ phí tuyển sinh;

6. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh (nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, sự phối hợp, ...);

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo;

8. Quy chế tuyển sinh của trường;

9. Chế độ thông tin, báo cáo;

10. Các nội dung khác.


  • tags