Điểm thi tự luận học kỳ 1 (2019-2020) Khoa Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Điểm thi tự luận học kỳ 1 (2019-2020) Khoa Quản lý kinh doanh

09:57 - 02-01-2020

Điểm thi Kế hoạch hóa lao động Khóa 21 ngành Quản lý nhà nước xem tại đây

Điểm thi Định mức kinh tế kỹ thuật Khóa 21 ngành Quản lý kinh doanh xem tại đây

Điểm thi Quan hệ lao động Khóa 21 ngành Quản lý kinh doanh xem tại đây

Điểm thi Tiền lương tiền công Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

Điểm thi Tổ chức lao động Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

  • tags