Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt I - năm 2015
Tiếng Việt

Tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt I - năm 2015

17:19 - 01-01-2015
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Số:  596 / KDCN-SĐH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Đợt I - năm 2015 

Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;  Quyết định số 1792 QĐ/KDCN-SĐH ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội V/v. Ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường.

 Căn cứ  kế hoạch xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Đợt 1 - năm 2015, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh – Mã số: 62.34.01.02.

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo những nhà khoa học: Có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, - Khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về Khoa học - Công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS).

 2.  CHỈ TIÊU TUYỂN SINH :

Chỉ tiêu tuyển sinh Đợt 1 - năm 2015 là:  10 NCS, được phân bổ cho chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. 

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

3.1. Hình thức tuyển sinh :  Xét tuyển.

3.2. Thời gian đào tạo:

 - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người đã có bằng thạc sĩ là 02 năm tập trung liên tục.

 - Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Hiệu trưởng Nhà trường chấp nhận thì thời gian đào tạo là 03 năm; Đồng thời NCS phải có ít nhất12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4.  ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau :

4.1. Về văn bằng :

a) Có bằng Thạc sĩ đúng ngành, hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng học tập phần 2 khối kiến thức cơ sở và phần 3 khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) .

b) Có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 7,0 trở lên, được đăng ký dự xét tuyển  ngay sau khi tốt nghiệp. Có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 6,0đến dưới 7,0,  phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn  đăng ký dự  tuyển - Kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (Tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu:

      Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu; Mục tiêu và mong muốn đạt được; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; Đề xuất người hướng dẫn.

4.3. Có 2  thư giới thiệu :

      Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, hay học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; Hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học (nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành) và một thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác, hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, về :

  a. Phẩm chất đạo đức - Nhất là đạo đức nghề nghiệp.

  b. Năng lực hoạt động chuyên môn.

  c. Phương pháp làm việc.

  d. Khả năng nghiên cứu.

  đ. Khả năng làm việc theo nhóm.

  e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.

  g. Triển vọng phát triển về chuyên môn.

  h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.4. Có bài báo khoa học :

 Người tham gia dự tuyển có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học của ngành (hoặc của một tạp chí khoa học có uy tín) trước khi nộp hồ sơ  dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển.

 4.5. Về trình độ Tiếng Anh:

       Người tham gia dự tuyển NCS phải có một trong các chứng chỉ, hoặc văn bằng về trình độ Tiếng Anh sau đây :

-  Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, hay bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về Tiếng Anh trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền; Hoặc một trường đại học trong nước đào  tạo ngành Tiếng Anh trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1.

 - Có bằng tốt nghiệp đại học, hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh .

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh.

4.6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường Đại học, Học viện nơi học viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.7. Camkết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo, nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 

5.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN :

5.1. Nội dung xét tuyển gồm có Tổng điểm các phần:

    -  Hồ sơ dự tuyển.

     Trong đó:            + Kết quả học tập.

                                +  Số lượng bài báo đăng trên các Tạp chí ngành.

                                +  Trình độ Tiếng Anh.

    - Trình bày bài luận.

    -  Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu.

    -  Trả lời phỏng vấn.

5.2. Phương thức xét tuyển:

a) Các thí sinh đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở:

       - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển.

       - Chỉ tiêu được tuyển  của chuyên ngành.

       - Tổng điểm các phần: (Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn) đều phải đạt từ trung bình trở lên và lấy điểm từ cao xuống thấp.

 b) Nếu các thí sinh có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học và số lượng bài báo; Nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng Anh (Bằng đại học; Chứng chỉ; Điểm bình quân kết quả học tập; Hoặc điểm thi trên chứng chỉ được cấp).

 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH  VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ :

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bán tại Viện đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  từ ngày 20/12/2014 đến ngày 31/01/2015.

6.2. Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 02/3/2015 đến ngày 15/3/2015.

Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng C118). 

 7. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

- Thời gian chấm điểm hồ sơ, chấm thí sinh trình bày bài luận; Bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường: Dự kiến vào ngày 30/3/2015 tại Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển:  Từ 10/4 đến 20/4/2015

Thời gian nhập học:  Từ 10/5 đến 20/5/2015

   Đối với các thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển NCS nhưng chưa đủ trình độ Tiếng Anh theo quy định, đề nghị liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học của Trường để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ B1 khung Châu  Âu.

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học,

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐT: 043 6339114 

 Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Các Bộ, Ngành, Cty, UBND các Tỉnh;

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Lưu: VP, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

 

GS.,TS. Vũ Văn Hóa

  • tags