Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Tiếng Việt

Album Video
Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội