Tiếng Việt

Giới thiệu

Quay lại

Văn phòng làm việc: B302

Điện thoại: Máy lẻ 732
Email của Khoakhoaqlkd2010@gmail.com
Các môn giảng dạy của Khoa Quản lý kinh doanh:
         - Khoa học quản lý
         - Tổ chức bộ máy quản lý
         - Quản lý nhân sự
         - Chiến lược kinh doanh
         - Quản lý dự án
         - Tâm lý kinh doanh
         - Nghề giám đốc
         - Khởi sự kinh doanh
         - Văn hóa doanh nghiệp
         - Kỹ năng giao tiếp đàm phán
Các chuyên ngành hẹp (3 chuyên ngành):
Chuyên ngành 1: “Quản lý sản xuất”:
         - Quản lý công nghệ
         - Quản lý chất lượng
         - Quản lý sản xuất và tác nghiệp
         - Quản lý rủi ro
         - Kế hoạch hóa các hoạt động của doanh nghiệp
Chuyên ngành 2: “Quản lý nhân lực”
        - Tổ chức lao động một cách khoa học
        - Định mức lao động
        - Kế hoạch hóa lao động
        - Tiền lương, tiền công
        - Quan hệ lao động
Chuyên ngành 3: “Kỹ năng quản lý”
        - Các kỹ năng quản lý hiệu quả
        - Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
        - Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
        - Tạo động lực làm việc. Đánh giá hiệu quả làm việc
        - Ra quyết định và thực hiện quyết định.